Dizajn webovych modelov

Hlavnou úlohou fiskálnej tlaèiarne elzab je napísa» údaje o komerènom nákupe. Fiskálna tlaèiareò, na rozdiel od fi¹kálnej meny, v¾dy funguje s externým systémom, èo znamená, ¾e neexistuje samostatná misa. Tento vonkaj¹í organizmus je pravdepodobne napríklad poèítaèom vybaveným softvérom pre konkrétnu oblas».

Komunikácia je splnená prostredníctvom sériového rozhrania RS232. Tento prístup ponúka niè iné ako analýzu a tvorbu správ ako pravidelnú pokladnicu. Ïal¹ou výhodou fi¹kálnych tlaèiarní je mo¾nos» vytlaèi» faktúry s DPH mimo be¾ných príjmov. Pripojenie tlaèiarne k poèítaèu zaruèuje a urèite vy¹¹iu kontrolu nad vydanými dokumentmi. K tlaèiarni je mo¾né pripoji» farebný TFT displej. Pre dôkaz priemeru 4,3 palca. Mô¾e by» pripojený k krytu alebo externe. Takýto monitor je potom pripojený prostredníctvom ¹peciálneho kábla, zvyèajne dlhého jeden a pol metra. Na takomto displeji mô¾e pou¾ívateµ okrem základného menu zobrazova» napríklad ceny predaného tovaru alebo aj reklamné klipy inzerujúce danú znaèku. Tlaèiareò umo¾òuje predáva» èlánky s znaèkami dlh¹ími ako be¾né pokladne, napríklad mô¾eme vytlaèi» logo v grafickej perspektíve v názve va¹ej spoloènosti, NIP zákazníka na faktúre a èiarové kódy pod dokladom. Výtlaèky je mo¾né umiestni» na papier a ¹írka papiera sa mô¾e meni» v závislosti od potrieb pou¾ívateµa. Niektoré fi¹kálne tlaèiarne ponúkajú elektronické kopírovanie na webových stránkach SD. Prístup k & nbsp; údajom zo zmluvy SD mô¾ete zakúpi» v tlaèiarni alebo v rozsahu poèítaèa. Prístup k ¹pecifickým údajom ulo¾eným na SD stránke poèítaèa umo¾òuje prezeranie, nahlasovanie a kopírovanie v¹etkých mo¾ností, ktoré chce pou¾ívateµ. Ako dôkaz je mo¾né vytlaèi» správu o produktoch, na ktorých boli vykonané zmeny v daòových sadzbách. Títo µudia nemajú be¾né pokladnièné zariadenia.