Daoova karta a pokladoa

Ka¾dý podnikateµ, ktorý má pokladnièku v priamej firme, bojuje ka¾dý deò s druhými problémami, ktoré mô¾u tie¾ vytvára» pokrmy. Rovnako ako v¹etky poèítaèové zariadenia, pokladnice nie sú bez funkcií a niekedy kazia. Nie ka¾dý majiteµ firmy vie, ¾e v ktoromkoµvek mieste, kde sa vedú záznamy pomocou pokladnice, by malo by» druhým takýmto zariadením - iba v prípade ideálneho zlyhania.

Nedostatok zálo¾nej registraènej pokladnice pri ïal¹om predaji tovaru alebo pomoci mô¾e vies» k ulo¾eniu sankcií zo strany daòového úradu, preto¾e to zabráni tomu, aby bol obchodný list poru¹ený v èase rozpadu hlavného zariadenia. Dokumenty ulo¾ené v pokladnici by mali obsahova» pokladnièný servis. V tomto texte sa dopåòajú nielen v¹etky opravy zariadení, ale aj poradenstvo o fi¹kalizácii pokladnice alebo zmenách v jej my¹lienkach. Servisná kni¾ka vy¾aduje jedineèné èíslo, ktoré daòovník poskytol pokladníkovi, názov spoloènosti a adresu priestorov, v ktorých sa pokladnica pou¾íva. V¹etky tieto informácie sú potrebné v prípade kontrol od daòového úradu. Ka¾dá zmena v pamäti pokladne a jej oprava smeruje k èinnosti ¹pecializovanej slu¾by, ktorú by mal ka¾dý podnikateµ, ktorý pou¾íva registraèné pokladne, podpísa» zmluvu. A èo viac - mali by ste informova» daòový úrad o v¹etkých zmenách v slu¾be pokladníka. Predaj vo fiskálnych sumách by sa mal uskutoèòova» v nepretr¾itej ¹kole a pri úspe¹nom naplnení pokladne si musíte vymieòa» názory na ïal¹ie, prièom pamätajte na to, ¾e si pamätáte pamä». Èítanie pamäte pokladnice rozhodne existuje - a to aj ako zmena vykonaná iba a iba autorizovanou entitou. Okrem toho sa to musí vykona» za prítomnosti zamestnanca daòového úradu. Z preèítania daòovej pokladnice je pripravený príslu¹ný protokol, z ktorého jedna kópia je zaslaná daòovému úradu a ponechaná podnikateµovi. Potrebuje, aby bol tento protokol vedený spolu s rôznymi dokumentmi pripojenými k pokladnici - jeho mínus mô¾e vies» k ulo¾eniu sankcie úradom.