Centralny vysavae

Nie je popreté, ¾e práca lekára je jednou z najdôle¾itej¹ích profesií. Ka¾dý deò urèujú zdravie a udr¾iavanie tisícov v¹etkých si tie¾ nemô¾u dovoli» urobi» chybu, preto¾e to je urèite zlé vo výsledkoch.

Rovnako ako pred niekoµkými rokmi mali lekári len tú istú úlohu: zaobchádza» so svojimi pacientmi, práve v zmluve so zmenami v ich hlavách klesajú ïal¹ie povinnosti - ma» pokladnièné pokladne & nbsp; alebo zlep¹i» slu¾bu poèítaèových pacientov. Koniec týchto zmien je trochu chvályhodný, preto¾e uznáva príli¹ úlohu zní¾i» ¹edú zónu a zavies» informatizáciu do lekárstva, èo dokazuje mnoho plusov. Av¹ak najmä pre lekárov star¹ej generácie sú to dos» stresujúce veci, ktoré sa èasto musia nauèi» od zaèiatku.

Fiskálna pokladòa lekára je na jednom zaèiatku veµkým problémom. Nikdy predtým nevlastnili takéto vybavenie a ich slu¾ba bola pre nich nevyhnutnos»ou. Lekári prevádzkujúci svoje vlastné kancelárie majú povinnos» ma» registraèné pokladne, inak mô¾u èeli» príli¹ veµkým trestom. A star¹í mu¾i alebo ¾eny, ktoré majú problémy so zasielaním SMS, urèite najmä na zaèiatku kontaktu s takýmito peniazmi, sú vystavené urèitému strachu z nárokujúceho pacienta. Na¹»astie je pre nich dôle¾ité, aby sa zaregistrovali na intenzívne kurzy, ktoré vycvièia na pokladnicu. Malá pokladòa & nbsp; novitus nano pracuje pre zdravotnícky priemysel. Je ¹ikovný, mobilný a obµúbený pri pou¾ívaní.

Ïal¹ou my¹lienkou je poèítaèová slu¾ba pacientov. Vo viacerých centrách sa implementuje softvér, do ktorého musia lekári vstúpi» do celého rozhovoru s pacientom, lieky napísané pre neho a potom sú stále zodpovední za tlaè lekárskych predpisov a prepustenia. Pre malých lekárov to neznamená ¾iadny problém, preto¾e sú oboznámení s poèítaèmi. Hor¹ie prípad sa zobrazí pre star¹iu generáciu, èo znamená, ¾e nikdy predtým nebola poèítaèom, a zrazu ju museli podpori». Je pravda, ¾e zdravotnícke centrá poskytujú niekoµko dní tréningu na súèasnej úrovni a pre ¾eny, ktoré nie sú poèítaèové, existuje len málo. Prax je dokonalá a po takom období sa lekári zaoberajú súèasnou "èiernou mágou", ale najprv urèite za¾ívajú »a¾ké situácie.