Bielsko komunikacia

Medzinárodné kontakty sú veµmi priemerné v ére globalizácie. Nové vynálezy v oblasti dopravy a komunikácie výrazne skrátili vzdialenos» medzi ¹tátmi a dokonca kontinentmi. Teraz dostane príjemca list po niekoµkých dòoch a nie po niekoµkých mesiacoch, kedy to teda ¹lo skôr. V¾dy mô¾ete zavola» niekomu a integrova» sa priamo. Cesta do ïal¹ej krajiny na svete nemá roky, ale len niekoµko hodín lietadlom. V dne¹nej dobe sú vzdialené krajiny na dosah ruky aj vïaka médiám - tlaèi, televízii a internetu.

Existuje mnoho ïal¹ích spôsobov spolupráce. Cudzie cesty sa bránili bli¾¹ie a lacnej¹ie, a teda - a oveµa èastej¹ie. V súèasnosti mô¾ete µahko dosiahnu» zvy¹ok kontinentu, kde je úplne iná civilizácia a iné zvyky. V¹etko, èo potrebujete, je letenka, ktorá sa bude lieta» veµa v Ázii, Afrike alebo na ïalekom ostrove. Politická situácia vo svete sa tie¾ prispôsobuje. Po zru¹ení schengenského priestoru sa väè¹ina mo¾ností v rámci Európskej organizácie a v¹etkých jej obyvateµov mô¾e voµne pohybova» medzi ¹tátmi.

Intenzívne multikultúrne kontakty vy¾adujú dobrú prípravu. Spoloènos», ktorá chce získa» nové zahranièné trhy, získa dobrú pozíciu sprostredkovateµa, ktorý predlo¾í navrhovanú ponuku. Ústna interpretácia je v prejednávanej veci mimoriadne významná. Poµská spoloènos», ktorej pomáha tlmoèník, mô¾e priamo získa» medzinárodné trhy tým, ¾e príde na zainteresované strany. Náv¹teva predstaviteµov japonskej automobilovej skupiny vo vlastnej továrni bude výrazne v prítomnosti prekladateµa. Bez tlmoèníka sa politické stretnutia a medzinárodné stretnutia nemohli uskutoèni». Prítomnos» osoby, ktorá pozná danú kultúru, umo¾òuje zabráni» nehodám a nejednoznaènostiam. Je prospe¹né pri veµkých rokovaniach, kde niekedy mô¾u malé detaily rozhodnú» o ¹»astí transakcie.