Bezpeenostne pravidla pre zajazd autobusu

V prípade BHP sa èoraz èastej¹ie vyskytuje atexová extrakcia prachu alebo extrakcia prachu spolu so smernicou ATEX (ATmosphere EXplosible Smernica ATEX je právnou úpravou Európskej únie, ktorá sa zaoberá normami, ktoré musia spåòa» výrobky, ktoré sa nachádzajú v nebezpeèných oblastiach, hlavne vystavených nebezpeèenstvu. na zaèiatku.

V súèasnosti sú v¹etky zariadenia na Námestí Európskej únie v súlade s odporúèaniami ATEX nebezpeèné. ATEX v prvom rade ukladá pou¾itý materiál, ako aj pou¾itú kon¹trukciu. Zariadenia vyhovujúce tejto smernici sú oznaèené znaèkou CE. Výrobca má za to, ¾e klasifikuje riziká a pridáva oznaèenia pre daný výrobok. Zberaèe prachu sú zariadenia ¹iroko pou¾ívané v priemysle. Pou¾ívajú sa hlavne na výrobu jemných prachových èastíc. Okrem iného sa pou¾ívajú pri kovoobrábaní na brúsenie, koneènú úpravu odliatkov, brúsenie, le¹tenie. Zberaèe prachu sa pou¾ívajú na spracovanie dreva, presnej¹ie na odsávanie prachu a na manipuláciu s prá¹kovými materiálmi, najmä chemickými prá¹kami. Existuje celý postup posudzovania zhody tovaru v znení bezpeènosti výbu¹nín. Takéto posúdenie èasto vykonáva nezávislý notifikovaný orgán. V období takéhoto posudzovania zhody je vytvorená celá technická dokumentácia obsahujúca zoznam dokumentov medzi zoznamom smerníc, s ktorými je správne zariadenie, ktoré bolo zohµadnené pri prevádzke zariadenia. Dokumentácia by mala obsahova» informácie o skupine a kvalite zariadenia, maximálnej povrchovej teplote zariadenia, aplikovanej ochrane proti výbuchu. ATEX by mal by» prispôsobený po¾iadavkám konkrétneho úradu a mal by poskytova» mno¾stvo jeho efektívnych a logistických a µudských zdrojov. Náklady na uplatòovanie smernice ATEX sú relatívne nízke v porovnaní s hrozbami, ktoré predstavujú výbuchy.