Bezpeenos pri praci v cestnej doprave

Dokonca aj v 19. storoèí praktizovali obrovské továrne nebezpeèenstvo straty ¾ivota. ¥udia, ktorí sú zbavení dobrých umelých podmienok a ka¾dodenne dostávajú mzdu za hladomory, bojovali o èinnos» tým, ¾e robili jednoduchú prácu, napríklad v píla. Dvadsiateho prvého storoèia prinieslo veµa zmien v procese zaobchádzania so zamestnancami a stále v pozadí práce.

Je pravda, ¾e existujú spoloènosti, ktoré ich nepova¾ujú za vhodné na to, aby pokryli správne prostredie, pravdepodobne nie sú to znaèky, ktoré sa pohybujú pri spracovaní dreva, uhlia alebo stavebných materiálov. No prachovanie vzduchu napríklad s prá¹kovými farbami mô¾e vies» k výbuchu a vz»ah s ohòom je po¾iar. Preto spoloènosti ohrozené týmto ¹tandardom s nebezpeèenstvami pou¾ívajú pokroèilé systémy na odsávanie prachu atex, ktoré zahàòajú ventilátory a filtre, ktoré umo¾òujú odstraòovanie prachu v súlade so smernicou atex. V závislosti od potrieb danej spoloènosti je mo¾né pou¾i» filtre iba raz alebo viackrát. Mechanizmus úèinku sa poèíta na posledný, ktorý pod vplyvom výbuchu jemných èastíc v kon¹trukcii membrány prestávky. Dôsledkom toho bude uvoµnenie výbu¹ných plynov do ovzdu¹ia, èo zabráni po¹kodeniu filtra, ako aj iným nepredvídaným nehodám. Ïal¹ím prvkom, ktorý mô¾e by» zabezpeèený systémami na odsávanie prachu, je hasiaci systém pou¾ívaný na uhasenie iskier alebo na uhasenie po¾iaru oxidom uhlièitým. V in¹talaènej sieti atex existujú aj uzávery uzáveru, ktoré sa pou¾ívajú na samovy»ahovanie prachu zachytávaného vo filtri. Ventily sú protipo¾iarne a nedochádza k roztrhnutiu v dôsledku nárazu tlaku poèas výbuchu. Ka¾dý vedomý majiteµ podniku, v ktorom sa horµavý peµ mô¾e pohybova» vo vzduchu, by mal investova» do normálneho stavu ventilaèných a filtraèných zariadení. Takéto konanie prinesie zodpovednos» a navy¹e predvídanie. V tejto oblasti je dobre známe, ¾e je lacnej¹ie chráni» nehody, ne¾ vzniknú» náklady spojené s hrou s ich výrobkami.