Bezpeenos francuzsko

Poèiatoèné systémy tlmenia musia zabráni» výbu¹nej reakcii v najskor¹ej fáze a predchádza» vzniku pretlaku predtým, ako mô¾e explózia spôsobi» akékoµvek po¹kodenie. Systém ochrany proti výbuchu prebieha v priebehu niekoµkých milisekúnd z alarmu tlakových alebo optických snímaèov, ktoré zistia vznik výbu¹nej gule po¾iaru. Ihneï sa do zabezpeèenej in¹talácie zachyti zapálený náboj. Potláèanie výbuchu nastáva skôr, ako dokonca zvy¹ujúci sa tlak oxidaènej reakcie znièí in¹taláciu.

Tlakové detektory zistia výbuchy vo veµmi ranej fáze, v tejto sezóne odo¹lú signál do riadiaceho centra. Regulátor po¹le kµúè k urèitému cylindru poèas jeho volania. V¹etko prebieha v sezóne niekoµko milisekúnd, od zaèiatku tvorby lopty z iniciatívy výbuchu a¾ po potlaèenie výbuchu prostredníctvom ¹pecifického systému, ktorý ho ukonèí.

Bezpeènos» pri výbuchu sú jednoduché techniky, ktoré zaruèujú bezpeènos» pri výbuchu:

Predpoklady vo vykonávaní sú hlavnou metódou predchádzania výskytu nebezpeèenstiev, napriek tomu nemô¾u zabráni» nehodám, ku ktorým dochádza pri výrobe »a¾kých médií, a preto pomocou techník mô¾e dôjs» k zní¾eniu úèinku výbuchu.

Kvalifikovaní odborníci & nbsp; sú v období vybra» vhodnú ochranu pred výbuchom a tlakovým vývojom pre procesné in¹talácie v ka¾dom odvetví. Projekty na kµúè sa vyrábajú od prvej fázy projektu, cez montá¾ a uvedenie do prevádzky, a¾ po systémovú slu¾bu. Moderné rie¹enia sú zalo¾ené na zariadeniach popredných svetových výrobcov - zákazníci dostávajú komplexné a spoµahlivé individuálne rie¹enia pre konkrétnu technologickú líniu. Vodovodné systémy sú u¾ chránené - uplatòujú sa na správne predpisy.