Bakalarske pracovne povinnosti

Na¹a ponuka zahàòa iba originálne a technologicky vyspelé zariadenia, vrátane vysávaèov atex alebo centrálnych priemyselných vysávaèov vyrobených spolu s radou atex. Na prvom mieste je zabezpeèenie bezpeènosti pri práci, ochrane práce a ergonómii slu¾ieb. Najlep¹í výkon sania a filtrácie sa dosiahol pou¾itím vysokohodnotných komponentov, technicky sa zlep¹ila kon¹trukcia a nepretr¾itý vývoj filtraèných, vákuových a filtraèných techník.

Vo veµkom sortimente nájdete nielen malé priemyselné vysávaèe, ale aj ¹pecializované a veµmi bohaté stroje na triesky a kvapaliny, ako aj agregáty typu S, ktoré sú záväzné pre priemyselné vysávaèe a vákuové dopravníky.

Odpra¹ovanie, vysávanie, vákuové èistenie a vákuový transport, udr¾iavanie sacieho agregátu od 3 do 300 kW, s filtraèným systémom v¹etkých úrovní a ka¾dý µudský prvok, ktorý rozdeµuje prach.

Stacionárne sacie jednotky nasávajú v¹etky neèistoty cez vstavané vákuové èistiace zariadenia a pri»ahujú ich do iných nádob alebo prepravných zariadení. Výnimoène vytvorené výnimky sú prispôsobené individuálnym potrebám.

Sme priekopníkom v inovatívnych mobilných odsávacích jednotkách. Agregáty sú tie¾ umiestnené na prívesoch alebo nákladných autách a sú optimálnym nástrojom pre stavebné práce pre spoloènosti, ktoré ponúkajú upratovacie slu¾by pre priemyselné prevádzky. Tieto riady sa pou¾ívajú na nasávanie väè¹ieho mno¾stva suchých výrobkov z veµkých vzdialeností. Boli pripravené podµa ADR s pou¾itím výbu¹ného materiálu podµa ATEX.

Radi navrhneme, vytvoríme, zmontujeme zariadenia a odpra¹ovacie kon¹trukcie. Vyrábame in¹talácie pre odpra¹ovacie stroje, súpravy prístrojov a body vo v¹etkých odvetviach priemyslu. Ïalej navrhujeme a vyrábame in¹talácie pre výbu¹ný prach.