Ako bojova proti sexizmu

Sexizmus je závislos» od sexu - choroba, ktorá má kompulzívne sexuálne správanie.

profesor Lew Starowicz definuje tento fenomén ako: "stav patologickej záva¾nosti erotického zapojenia a sexuálnej práce, v ktorej tieto veci dominujú nad ostatnými a tvoria zmysel ¾ivota". Ukazuje sa to inými spôsobmi - s poèetnými zradami, sexuálnymi posadnutos»ami, masturbáciou, záujmom o pornografiu.

S názormi na sexuálnu slobodu existujúcu v dne¹ných rokoch, typ popularity a prístup k zaujímavému sexuálnemu správaniu, mô¾e by» problém trivializovaný alebo nepov¹imnutý. Èlovek, ktorý zápasí s poslednou témou, ide na stene nedorozumenia, vzbudzuje lítos», je vystavený posmechu.

Závislý neustále hµadá nové sexuálne skúsenosti - v iných organizáciách a konfiguráciách. Závislos» od sexu, tak¾e nie nevyhnutne stereotypné macho, aj keï sa takýto obraz objaví v horách veµa µudí. Naopak, existuje teória, ¾e základom týchto správaní bola tú¾ba zvý¹i» sebavedomie. Sexefacts sú veµmi podceòované, zakompleksione, èasto plachý. Neustále hµadajú potvrdenie svojej vlastnej atraktívnosti. Sex je spôsob, ako zvý¹i» ego, zbavi» negatívne emócie, stres ako stres a stres.

Vzory získané z rodinného domova mô¾u tie¾ prispie» k rozvoju ochorenia - niekedy to je dysfunkèné a patologické.

Sexoholizmus je ochorenie, ktoré má v úmysle znièi» stres na vzdialených miestach ¾ivota závislého èloveka, ktorý èasto postihuje príbuzných. Mnohé zrady, l¾i, nedôvera mô¾u vies» k konfliktu a rozpadu trvalého vz»ahu.

Choroba nepochybne vy¾aduje lieèbu, psychoterapiu.Lieèba sexo-holizmu Krakov zahàòa rozhovor, diagnostiku a terapiu - niekedy dlhodobý. Cieµom je zmena vnímania sexuálnej sféry, zmena spôsobu myslenia, tak¾e sexuálny akt nie je len kµúèom k uspokojeniu atavistického úsilia, ale aj emocionálne odvá¾ny dôkaz oddanosti.