50 mm vzduchovy filter

Odsávanie prachu Atex alebo odluèovaèe prachu vyrobené podµa smernice atex zohµadòujú úlohu filtrovania horúcich plynov, ktoré vznikajú pri spaµovaní odpadu. Tento proces & nbsp; ¹etrí energiu kvôli získanému teplu.

Teplé, studené a jemné plyny sú nebezpeèné pre zdravie a ¾ivotné prostredie. Na¹a jednotka ponúka celý rad plodov a prístupov k ponuke mnohých nebezpeèných alebo teplých plynov. Horké technické plyny sa zvyèajne uvoµòujú v spaµovacích postupnostiach a dodatoène spracovávajú roztavené kovy, veµmi èasto ¾elezné, ne¾elezné a hliníkové. Filtrácia horúceho plynu vy¾aduje skor¹ie chladenie pomocou chladièov alebo výmenníkov tepla. Teplo pravdepodobne existuje v zmysle úspor energie. Spoloènos» poskytuje rie¹enia na vydávanie horúcich plynov, okrem iného pre jednotlivé domy a procesy: zlievarne, taviace pece, teplárne na biomasu a spaµovanie odpadov.

Olejová hmla je nepríjemné pre zdravie obsluhy strojov, spôsobuje ru¹enie, poèas umenia a usadzuje sa na plný pracovný plochy tak, ¾e substrát a tvarované povrchy sú stále klzké.

Takmer v¹etky obrábacie operácie sa kombinujú s vytvorením daného mno¾stva olejovej hmly. Olejová hmla je aerosól, ktorý vzniká pri pou¾ívaní oleja v chladiacich a mazacích olejoch pri obrábaní kovov a stále samostatných plastov. Problémom je tie¾ odparovanie z nádoby s kovovými vláknami.

Zbavenie výfuku vozidla vám umo¾òuje odstráni» zdravotné riziká pre svojich hostí a udr¾a» va¹u organizáciu a uchováva» v dokonalom bytí.

Vrátane motorov spaµovacích motorov v tichých miestnostiach sa zvyèajne vz»ahuje na potrebu odsávacieho zariadenia automobilu. Je veµmi »a¾ké si uvedomi», ako dlho mô¾e výfukový plyn z chladného motora dosta» od studeného ¹tartu toxickú úroveò. Potom je to len pár minút.